Hudson - 115 Main St


Cardinal State Storage | Hudson

115 Main St.

Hudson, NC 28638


Please make checks payable to:  

Cardinal State Storage - Hudson

Please send checks to our mailing address:

115 Cardinal State Storage Hudson
9450 SW Gemini Drive Suite 85473
Beaverton, OR 97008-7105

Email: hudson@statestoragegroup.com
Phone: (828)728-7744

Lenoir - 1225 Wilkesboro Blvd.


Cardinal State Storage | Lenoir 

1225 Wilkesboro Blvd.

Lenoir, NC 28645

Please make checks payable to:  

Cardinal State Storage - Lenoir


Please send checks to our mailing address:

1225 Cardinal State Storage Lenoir
9450 SW Gemini Drive Suite 85473
Beaverton, OR 97008-7105

Email: lenoir@statestoragegroup.com
Phone: (828)754-1981

Lenoir - 2116 Hickory Blvd./Hwy. 321


Cardinal State Storage | Lenoir 321

2116 Hickory Blvd.

Lenoir, NC 28645


Please make checks payable to:  

Cardinal State Storage - Lenoir 321

Please send checks to our mailing address:

2116 Cardinal State Storage Lenoir 321
9450 SW Gemini Drive Suite 85473
Beaverton, OR 97008-7105

Email: lenoir@statestoragegroup.com
Phone: (828)754-1981